Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÇEVRE EKONOMİLERİ TEORİSİ NEDİR?


Arjantinli iktisat profesörü Raul Prebisch’in eseridir.

Raul Prebisch, milletleri çevredekiler ve merkezdekiler diye ikiye ayırmaktadır.

Çevre vs merkez terimleri, bu teoride coğrafi birer anlam ifade etmemektedir. Çevre ekonomileri. Az gelişmiş yahut gelişme halinde olanlardır. Merkezdekiler ileri sanayi ekonomileridir.

Raul Prebische’e göre, çevre ekonomileri ile ileri sanayi memleketlerinin konjonktürleri arasında da yakın bir bağlılık vardır, ileri sanayi memleketlerindeki durgunluklar ve krizler, çok defa çevre ekonomilerinde daha kuvvetli tepkilere yol açmaktadır. Gelirlerdeki düşme ve iç hacmindeki daralma, çevre ekonomilerinde ileri sanayi memleketlerindekinden yüksek oranlara erişmektedir. Durgunluk ve kriz zamanlarında ileri sanayi ülkelerindeki ücretlerin, karların ve faizlerin çevre ekonomilerinden daha istikrarlı olduğu görülmektedir.

Çevre Ekonomileri Teorisi Nurkse, Wagemann ve Robertson tarafından tenkit edilmiştir.

Yirminci Yüzyıla ait istatistikler, ham madde ve zirai mahsul fiyatlarının krizlerde Çevre Ekonomileri Teorisinde ileri sürülen tezi destekleyici mahiyette sert dalgalanmalar geçirdiğini göstermektedir.

Almancası ; Theorie der Peripherienwirtschaft.

Fransızcası : théorie de l’économie péripherique.

İngilizcesi : theory of peripherical economy.

(Bk. Konjonktür dalgalanmaları).