Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CHURCHILL (Winston Leonard Spencer) NEDİR?


İngiliz devlet adamıdır. 1874 - 1965 yıllarında yaşamıştır. Muhafazakarların listesinden milletvekili seçilmiş ve Liberallere geçmiştir. Sömürgeler Bakanlığı siyasi müsteşarlığında iken, Boerler Cumhuriyetine muhtariyet verilmesini ve Commonwealth içinde bir İrlanda devleti kurulmasını savunmuştur. Ticaret ve içişleri Bakanlıkları esnasında, birçok sosyal anlaşmazlıkları yatıştırmayı başarmıştır. 1911 de Bahriye Bakanı olmuştur. Çanakkale seferini açmıştır. Bolşevik İhtilali boyunca, Beyaz Ruslara yardım etmiştir. Ancak arkalarında bir sivil hükümet bulunmadığından Kolçak ve Denikin ordularının sonu gelmeyeceğini her fırsatta tekrarlamaktan geri durmamıştır. Lenin'in büyük adam olduğunu açıkça söylemek cesaretini göstermiş ve beslediği takdir hislerine rağmen Komünizmle mücadele etmiştir. Harp sonunda, «Almanya ile barış, Rus istibdadıyla savaş» parolasını ortaya atmıştır. İlk Cihan Savaşını izleyen yıllarda Muhafazakar Partiye dönmüştür. 1924 - 1929 yıllarında, Maliye Bakanlığı yapmıştır. Maliye Bakanlığı esnasında, bütçe gelirlerini harcamalar üstünde tutarak, deflasyonist bir politika takip etmiştir, iç borçları azaltmıştır. İngiliz parasını harpten önceki değeri üzerinden altına bağlamıştır. Churchill, İngiliz lirasına kuvvetli bir para statüsü kazandırarak eski refah, zenginlik ve üstünlük çağını geri getirmeği ummuştur. Fakat Keynes'ın şiddetle tenkit ettiği bu para siyaseti, İngiltere'ye ve dünya ekonomisine yararlı olmamıştır. İngiliz lirasının harp öncesi değerini tekrar kazanarak dünya borsalarında yükselmesi, ihracatı güçleştirmiştir. Dış ticaret açıkları kabarmıştır. Sterling'in kuvvetli para statüsüne geçmesi diğer ülkelerden İngiltere'ye sermaye akımını canlandırmıştır. Ancak iç piyasadaki durgunluk yüzünden, bankalar gelen sermayelere plasman sahaları bulamamışlardır. İngiliz bankaları, iç piyasada işletemedikleri mevduatı, faiz haddinin yüksek olduğu Almanya'ya ikraz etmişlerdir. İngiltere'ye vadesiz yahut kısa vadeli olarak yatırılmış mevduat. Almanya'da orta vadeli plasmanlara kullanılmıştır. 1929 Büyük iktisadi Buhraniyle beraber Almanya'da zincirleme iflasların olması. Büyük Britanya’ya da krizin sirayet etmesine yol açmıştır. İngilizler, Almanya'daki ve Orta Avrupa'daki alacaklarını tahsil edememişlerdir. Yabancılar ise, İngiltere’deki mevduatlarını çekmek istemişlerdir. İngiltere Bankasının altın stoku hızla azalmış, diğer ülkelerin merkez bankalarınca yapılan yardımlara rağmen altın sızmaları önlenememiştir.1931 de İngiltere bir devalüasyon yapmış ve altın para rejiminden ayrılmıştır. İkinci Dünya Savaşına kadar, hiçbir kabinede Churchill vazife alamamıştır. İkinci Dünya Savaşı başlayınca Amirallik Birinci Lordu olmuştur. 10 Mayıs 1940 da, Başbakanlığa getirilmiştir. Almanya'ya karşı, İngiltere'nin mücadele azmini temsil etmiştir. Alman-Rus Harbi başlayınca, derhal Sovyetlere yardım yapılmasını teklif etmiştir. İngiltere'yi zafere götürmesine rağmen, 1945 se­çimlerini kaybetmiştir. 1951 de tekrar iktidara gelmiş, 1955 de sağlık durumu dolayısıyla çekilmiştir. Kuvvetli bir yazar ve orijinal bir tarihçidir. Nöbet Armağanını kazanmıştır.

(Bk; sterling, Büyük Buhran).