Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEVLET YATIRIM BANKASI NEDİR?


Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ancak, Türk Eximbank’ın kuruluşundan buyana geçen süre içeresinde Türkiye ve Dünya ekonomisi ile finansal sektörde meydana gelen gelişmeler neticesinde Banka’nın etkinliğinin artırılması amacıyla faaliyet konularında bazı değişiklikler yapılması mecburiyeti doğmuş, ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu uyarıca da Banka mevzuatının revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yıllar içeresinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı nitelik taşıyan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanan “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar” 23 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Türk Eximbank tarafından 2012 yılında ihracat sektörüne 15,1 milyar doları nakdi kredi ve 6,9 milyar doları sigorta/garanti imkanı olmak üzere toplam 22 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %14,5’ine tekabül etmektedir. Diğer taraftan, 2013 yılında bu desteğin 19 milyar doları nakdi kredi ve 11 milyar doları sigorta/garanti imkanı olmak üzere %36’lık bir artışla toplam 30 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye ihracatının %19’una destek sağlanacaktır. 2012 yıl sonu itibariyle Banka’nın aktif büyüklüğü 15,1 milyar TL olup, ödenmiş sermayesi 2 milyar TL düzeyinde bulunmaktadır.