Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DEVLETÇİLİK NEDİR?


Serbest piyasa ekonomisini ve özel girişim hürriyetlerini benimsemeyen fikirlerden oluşturulmuş bir sentezdir. Gerekçelerini ve hedeflerini başka doktrinlerden alan bu sistemin ilmi ve teorik kimliği berrak değildir. Devletçilikten bahsetmiş yazarların metinlerinde ve programlarına devletçiliği almış partilerin politikalarında şimdiye kadar Hegel'in otorite özleminden, Karl Marx'ın sermaye düşmanlığından, Saint-Simon'un plancılık ve teknokrasi eğiliminden Fichte'nin milliyetçiliğine, List'in Milli Ekonomi Doktrinine yahut Salazar'ın Korporatizmine kadar esinlerin her türlüsüne rastlanmıştır. İktisadi rejim tipi olarak, devletçiliğe kesin ve statik sınırlar çizebilmek güçtür, ikinci Dünya Savaşına kadar, kollektivist yahut totaliter sistemleri hedef tutan politikalardan bazıları, devletçilik terimini bir gizleme olarak kullanmışlardır. Devletçilik adı verilmiş çeşitli politikaların ortak özellikleri, üç noktada toplanabilir. Bu politikaların birinci özelliği, iktisadi iktidarın el değiştirmesini hedef tutmalarıdır. Sermayenin, diğer bir deyimle para kuvvetinin temsil ettiği otoriteyi firma yöneticisinden alarak kamu personeline geçirmek devletçiliğin gerçekleştirmeğe çalıştığı bir devrimdir. Firma yöneticisinin seçmek ve karar vermek yetkisini bürokrat ve teknokrat niteliğindeki kamu görevlilerine devrederek özel sektörü etkisiz duruma sokmağa devletçiler daima önem vermişlerdir. İkinci özelliği, üretim araçları mülkiyeti paylaşımını gitgide özel sektör aleyhine ve devlet yararına geçirmektir. Devletçiliğin ana karakter çizgisi, özel sektör ekonomisinden Sosyalizme doğru bir değişme ve geçiş hareketi olmasıdır. Üçüncü özelliği, iktisat siyasetini şekillendirme yetkisini milli irade temsilcilerine bırakmayarak ekonomi şefi elinde toplamasıdır. Devletçiler, milli iradenin yahut oy kuvvetinin iktisat siyasetine yön vermesini istemezler. Ekonomi şefi takdirinin yahut planlamacı tercihinin milli iradeye üstün tutulmasını isterler. Kişi veya örgüt olsun, devletçilerin özlemi, iktisadi iktidarın seçmen oylarından etkilenmeyecek bir otorite elinde toplanmasıdır. Devletçilik, günümüzde demode olmuş bir terimdir. Devletçiliğin hedefleri, artık daha başka sözcüklerle ve sloganlarla ifade edilmektedir.

Almancası : Etatismus.
Fransızcası : étatisme.
İngilizcesi : statism (Amerika'da kullanılmış terim), etatism.
(Bk; Devlet Kapitalizmi. Devlet Sosyalizmi).