Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMRE YAZILI SENET NEDİR?


Borçlu tarafından alacaklı veya onun emrine tanzim edilen ve muayyen bir tutarın belirli vade sonunda veya ibrazında kayıtsız şartsız ödeneceğini ifade eden bir taahhüttür. Emre yazılı senedin karşılığı olarak bono kelimesi de kullanılmaktadır. Ticaret Kanunu'na göre bono kıymetli evrak arasında yer alan bir kambiyo senedidir. İktisadi yönden, ödeme aracı olup paraya benzer likiditeye sahiptir. Ödeme vasıtası olarak uygulanabilir.

 

Türk Ticaret Kanununa göre emirle yazılan senedin,

i) Senet metninde bono veya emre yazılı senet kelimesini ve senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa o dilde emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi:

ii) Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek va'dini,

iii) Vadeyi,

iv) Ödeme yerini,

v) Kime ve kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadını,

vi) Senedin tanzim edildiği gün ve yeri.

vii) Senedi tanzim edenin imzasını, ihtiva etmesi lazımdır.

Emre yazılı senet, belirli bir günde veya işleme koyma tarihinden belirli bir müddet sonra ödenmek üzere tanzim edilir.

Aşağıdaki haller mahfuz kalmak üzere, yukarıda belirtilen unsurlardan birini ihtiva etmiyen bir borç emre yazılı senet sayılmaz.

Vadesi gösterilmemiş olan emre yazılı senet görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.

Açıklık bulunmadığı takdirde senedin yapıldığı yer, ödeme yeri veya aynı zamanda keşide edenin ikametgahı addolunur. Tanzim edildiği yer de gösterilmemiş ise tanzim edenin adı ve soyadı yanında yazılı olan yer tanzim yeri olarak kabul edilir. Bononun adresli veya ikametgahlı olarak tanzimi mümkündür.

Almancası : Eigenvvechsel.

Fransızcası : billet á ordre.

İngilizcesi : promissory note.