Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKTÖR HAREKETLERİ NEDİR?


Üretim faktörlerinin akıcılık (mobilite-seyyaliyet) kabiliyetini belirtir. Bu kabiliyet, faktörler arasında çok farklıdır. Genellikle üretim faktörlerine ödenen bedellerin, bunların hareketleri üzerinde çok etkili olduğu varsayılır. Ancak, reel hayatta yüksek bir bedelin ödenmesi halinde üretim faktörünün derhal oraya yönelmesini kısıtlayan birçok engeller vardır ve üretim faktörlerinin farklı akıcılığa sahip olmasının kaynağı buradadır. Üretilmiş üretim araçları olarak nitelenen sermaye faktörü, akıcılığı en zayıf olan üretim faktörüdür. Özel amaçlarla kurulmuş bir tesisin derhal tasfiye edilerek daha kazançlı başka bir tesise kaydırılması, hiç olmazsa kısa dönemde, hemen hemen imkansızdır. Uzun dönem bahis konusu olursa sermayenin akıcılık kabiliyetinin arttığını söylemek yerinde olur. Emek faktörü, sermayeye oranla daha yüksek bir akıcılığa sahiptir denebilir. Burada vasıflı - vasıfsız emek ayırımına gidilirse, özel bir ihtisas isteyen vasıflı emek sahiplerinin vasıfsızlara oranla akıcılığı şüphesiz daha düşük olacaktır. Genellikle, emek sahibinin psikolojik yapısı yetiştiği çevrenin etkileri ve çevreye bağlılık hisleri, akıcılığı kısıtlayan başlıca engellerdir. Toprak faktörü için ise akıcılığın en yüksek olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Şüphesiz toprak unsurunun fiziki yönden yer değiştirmesi bahis konusu olamaz. Akıcılık burada faaliyet konusunun değiştirilmesi olarak ele alının tütün üretimi yapılırken ay çiçeği üretimine geçilmesi gibi. Genel bir deyişle, üretim faktörleri için uzun dönemdeki akıcılık, kısa döneme kıyasla çok daha yüksektir. Ve nihayet, kamu otoritelerinin, baskı gruplarının, çeşitli yönlerden koydukları engellerin de, faktörlerin akıcılık kabiliyetini düşürdüğünü kabul etmek gerekir. Almancası : Faktormobilitat. Fransızcası : mobilité des facteurs. İngilizcesi : factor mobility. (Bk; faktör, faktör tahsisi, ikame elastikliği).