Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKTÖR TALEBİ NEDİR?


Bir mal veya hizmete olan talep, ekonomik birimlerin o mal veya hizmetten elde etmeyi umdukları faydaya bağlıdır. Herhangi bir faktöre olan talep ise bir türev ta­leptir. Daha önce de değindiğimiz gibi, üretim faktörleri, insan ihtiyaçlarını doğ­rudan tatmin etmezler. Onun yerine insan ihtiyaçlarının tatmininde kullanılan mal ve hizmetlerin üretilmelerinde ve sunulmalarında kullanılırlar. Dolayısıyla faktör­lere olan talep, üretimlerinde kullanıldıkları mallara olan talep ile doğrudan ilişki­lidir. Bir başka deyişle, faktörlere olan talep, faktörlerin üretimlerinde kullanıldık­ları mallara olan talebin bir sonucudur. Faktör talebini, faktörün kendi fiyatı dışında, talep edilen mal miktarı, faktör­lerin (kaynakların) verimliliği ve diğer üretim faktörlerinin fiyatları etkiler.

(Bk: dinamik enflasyon modeli, toplu sözleşme. Likidite Tercihi Teorisi, sermayenin marjinal etkenliği, Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi, faktör tahsisi).