Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİZİBİLİTE NEDİR?


Türkçe karşılığı, yapılabilirlik.

Feasibilityn etüdleri firma yatırım projelerinin bir aşamasını teşkil eder.

«Bir yatırım projesinin işletmenin politikasına uygunluğunu sağlamak gayesiyle ekonomik ve teknik yönlerden yapıları, kuruluş yeri, hukuki sorunlar ve finansman araştırmalarını bünyesine alan, projenin etkinliğini tartışma imkanını veren, bilimsel gerçeklere dayalı bir çalışmadır».

Yatırım projesinin doğuş fikri ve bu fikri doğuran etkenlerin tartışılmasından sonraki aşamayı teşkil eden feasibility etüdleri (yapılabilirlik etüdü); yatırım kararı, ön proje hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamaları ile kesin projenin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarına geçişi sağlayan bir köprüdür.

Samimiyetle hazırlanmış bir feasibiliıy etüdü, yatırım projelerinin kolaylıkla değerlenmesi ve yatırım alternatifleri arasında en etkin projeyi seçme imkanını verecektir.

Feasibility etüdü beş grup araştırmadan meydana gelir. Bunlar:

i) Piyasa Etüdü; imal edilecek mamulün tipini, kimin için üretileceğini, ne miktar üretileceğini, üretime nerede, ne zaman, nasıl başlanacağını araştırmak gayesiyle yapılan bir çalışmadır. Piyasa araştırmasından gayemiz, yapmayı düşündüğümüz yatırımın sağlıyacağı mal ve nizmetlerin, piyasa tarafından emilip emilemiyeceğinin araştırılmasıdır.

ii) Teknolojik Etüd; projede üretilmesi öngörülen belirli miktardaki ve kalitedeki mal ve hizmetin üretimi için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktar ve nitelikleri ile üretimin tekniğini saptamak için yapılan araştırmadır.

iii) Kuruluş yeri etüdü: işletmenin prodüktiviteyi, iktisadiliği ve rantabiliteyi sağlama amaçlarını en iyi şekilde koordine edecek sahanın araştırılmasıyla ilgili etüde denir.

iv) Hukuki Etüd: işletmenin yatırım projesinin hazırlanması safhasından, kuruluş yerinin tayinine, işletmenin faaliyete geçmesinden faaliyetlerine son vermesine kadar uymak zorunda olduğu kanundan, tüzük ve yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerinin araştırılmasıdır.

v) Finansman Etüdü: projenin yatırım maliyetinin, işletme sermayesi ihtiyacının, projenin yıllara ve kaynaklara göre finansman planının, projenin tam kapasiteye göre işletme giderlerinin ve gelirlerinin, projenin fon akışı ve kara geçiş noktalarının analizlerini kapsar.

Yatırım projelerinin hazırlanmasında bir aşama olan ve yukarıda saydığımız beş ayrı araştırmanın koordinasyonundan oluşan fizibilite etüdlerini, yatırım kararı ve ön projenin hazırlanması, ön projenin değerlemesi, kesin proje hazırlanması ve uygulanması aşamaları takip eder.

İngilizcesi : feasibility.