Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GELİR AKIMI NEDİR?


Kavramının eski bir örneğini Dr. Ouesnay'in İktisadi Tablosunda bulmak mümkündür. Bir hekim olan Dr. Ouesnay, gelir akımını kan'ın vücutta dolaşmasına benzetmiştir.

Modern ekonomide gelir akımının önemini ortaya koyan, Keynes Sistemidir. John Maynard Keynes, gelir hacmini harcamalar yaklaşımından analize önem vermiştir. Harcamaların artmasiyie, diğer bir deyimle tüketim ve yatırımın çoğalmasıyla üretim ve gelir düzeylerinin nasıl yükseleceğini yeni bir açıdan izah etmiştir.

Gelir akımı, nominal ve reel olarak iki ayrı yönden anlatılabilir. Her iki durumda da, akım birer daire çizer. Bu daireler, dört safhalıdır. Gelişme halindeki ekonomilerde, gelir akımı her dönemde nominal rakam veya maddî hasıla olarak bir öncekinden daha büyük bir değer taşır.

A. İlk olarak, nominal akımın çizdiği daireyi belirtelim.

i) Gelirlerin doğduğu kaynak, piyasadır. Prodüktif iktisadi faaliyet, gelir yaratır. Firmalar ve serbest meslek sahipleri, mal ve hizmet üretirler. Özel sektörde ve kamu sektöründe üretilen mal ve hizmetler, GSMH içinde yer alır.

ii) ikinci safhada, üretim faaliyetinin doğurduğu gelirler ücret. faiz kâr ve rant olarak satınalma gücü halinde dağılır.

iii) Dağılan gelirler, bunların nihai yahut kesin sahipleri olan birimlere intikal eder. İngilizcede household denilen ekonomi birimleri; firmalar (ve kamu sektörü) ile fertlerdir.

iv) Birimlerin harcamaları, dolaşımın son safhasında, satınalma gücünü tekrar piyasaya yöneltir.

Yukarıdaki basitleştirilmiş gelir akımı şemasında, devletin oynadığı stratejik rol önemlidir. Devlet, piyasa faaliyetinden başlayarak topladığı vergilerle bir yandan gelirleri budayarak kendine pay alırken, öbür yandan yaptığı harcamalarla yeni gelirler yaratır. Devlet harcamalarının tamamı vergilerle karşılansa bile, yine gelir akımını kabartıcı ve hızlandırıcı etkisi vardır.

B. Reel akımın yönü, nominal akımın tersidir.

i) Birinci safhada, piyasa faaliyetinin yarattığı gayrı safi hâsıla teşekkül eder. Bu global output hacmidir. Output. arzedilir.

ii) İkinci safha, arz ve talebin karşılaşmasıdır. luLehold harcamalarıyla nominal satınalma gücü piyasaya akarken, üretim hasılası yahut reel hasıla da, yararlanmak üzere bunları talep edenlere yönelir..

iii) Üçüncü safhada, reel üretim hasılası sahiplerine intikal eder. Diğer bir deyimle, household ihtiyaçlarına mal ve hizmet tahsisi gerçekleşir.

iv) Faaliyetini yürütmek için piyasanın prodüktif hizmetlere ihtiyacı vardır. Dördüncü safha, input operasyonlarını kapsar. Piyasa faktör ihtiyaçlarını karşılarken, bunların bedelleri de temin edenlere intikal eder.

Reel akıma, fizikî ekonomi faaliyeti de denir. Reel akım, piyasanın yarattığı kıymetlerin karşılığı input olarak dönmekle dairesini tamamlar.

İki devre arasındaki input farkı, iktisadî büyüme'dir.

Almancası : Einkommenstrom.

Fransızcası : flux.

İngilizcesi : circular flow of income.

(Bk; Fizyokratlar. Dr. Ouesnay).