Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KISA VADELİ KREDİLER NEDİR?


Bir yıl veya daha az bir süre içinde geri ödenmek üzere alınır.

Kredi faizi; serbest para piyasasında, vade ile orantılıdır. Arz ve talep koşulları altında, kısa vadeli kredinin faizi orta vadeli krediden az olmak gerekir.

Fransa'da, ticaret bankaları 19. Yüzyıldanberi kısa vadeli kredilerde ihtisaslaşmış durumda idiler, İngilterede, bu tür krediler, kliring bankalarınca açılmaktadır. Almanya'da ise, kredi konularında ve vadelerinde ihtisaslaşma eğilimi daima zayıf kalmıştır.

Kısa vadeli krediler, tüketim veya üretim (ticaret dahil) ihtiyaçları için açılır.

i)  Tüketim kredisi, en eski kredi türüdür ve tarihteki kökü Mezopotamya uygarlığına kadar inmektedir.

Tüketim kredisinin iktisadî önemi, talebi tahrik etmesindedir. Tüketim kredisi, bugüne ait ihtiyaçların bedelini gelecek ayların geliri ile ödemek fırsatını sağlar. Gıda ve giyim eşyası, mobilya, radyo ve televizyon yahut buz dolabı, tüketim kredisi konularına örnek gösterilebilir. Otomobil kredisinde ise, vadenin bir yıla yakın veya bir yıldan uzun olması, piyasa koşullarına bağlıdır.

Tüketim kredisi, çok defa, satıcı tarafından doğrudan doğruya açılır. Borç senedinin tahsilinde, banka aracılığına başvurulduğu vakidir.

20. Yüzyılın ortalarında, bankalar, tüketim kredisine daha fazla önem vermeğe başlamışlardır.

Diner's Club ve kredi kartları, tüketim kredisinin yaygın örneklerindendir.

ii)  Kısa vadeli üretim kredisi, istihsal sürecini tamamlamak ve firmanın carî masraflarını karşılamak üzere açılır.

Kısa vadeli kredi, firmaya döner sermayesini destekleyici karakterde geçici bir satınalma gücü sağlar. Ham madde almak, ücret ve vergi ödemek, stok kurmak ve tutmak, reklâm kampanyalarını yürütmek ilh. gibi amaçlar için kısa vadeli kredilere başvurabilir. Kısa vadeli kredi, yeni yatırımlara girişmek için değil, mevcut tesisleri çalıştırmak üzere alınması gereken bir paradır.

Bir firmaya kısa vadeli kredi açarken göz önünde tutulması gereken husus, uzun vadeli muamelelerdekinden farklıdır. Banka, uzun ve orta vadeli kredi açarken, firmanın geçmiş dönemlerde gerçekleştirdiği kârları ve ileriye ait kazanç previzyonlarını inceler. Çünkü firmalar, uzun ve orta vadeli borçlarını kârlarile ödemek durumundadırlar. Buna karşılık, kısa vadeli kredi açılırken, firmanın borçlanma kapasitesi kâr durumuna değil, hasılât durumuna göre ölçülür. Kısa vadeli kredinin hedefi, firmanın üretimini tamamlayarak veya siparişini yaparak malı müşteriye intikal ettirmek olanağını sağlamasıdır. Uzatmalı olmamak şartile, kısa vadeli kredide, firmanın istikbali ile ilgilenmek lüzumsuzdur. Kısa dönemde hasılât akımını değerlendirmek suretile, kredi açılıp açılmıyacağını tesbit etmek mümkündür.

Kısa vadeli krediler, bono ıskonto etmek yahut borçlu cari hesap açmak suretiy le yürütülebilir.

Kısa vadeli tarım kredisinde, ödeme tarihi, mahsulün satış zamanı dikkate alarak saptanır.

Kampanya kredileri, dokümanter kredi, kuriye kredisi, besi kredisi kısa vadeli kredi türlerine gösterilebilecek örneklerdendir.

Almancası : kurzfristiger Kredit.

Fransızcası : drédi t â court terme.

İngilizcesi : short term credit.

(Bk; kredi, kredi türleri, ıskonto).