Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMANDİT ORTAKLIK NEDİR?


Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyle kurulan ve alacaklılara karşı ortaklarından bir veya bir kaçının sorumlulukları kayıtlanmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumlulukları ise belli bir sermaye ile sınırlanmış olan firmadır. Ortaklardan sorumlulukları hudutsuz olanlara komandite ortak, sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olanlara komanditer ortak denir. Komandit ortaklığın kurulabilmesi için ortaklar tarafından yazılı şekilde hazırlanan sözleşmenin komantite ve komanditer ortaklar tarafından imzalarının notere tasdik ettirildikten sonra şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilin ettirilmesi lâzımdır. Tescil ve ilân işlerinin tamamlanmasından sonra ortaklık tüzel kişilik kazanır. Komandit şirket mukavelenamesine ortaklar diledikleri hükümleri koyabilirler. Ancak Şirket mukavelenamesinde, komandite ve komanditer ortakların ad ve soyadları ile ikametgâhları ve tâbiyetleri, komandite veya komanditer oldukları, şirketin komandit olduğu unvan ve merkezi, şirketin mevzuu komandite ve komanditer ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları, komandite ortaklardan şirketi temsile yetkili olanların ad ve soyadları ile yalnız başlarına mı yoksa birlikte mi temsile yetkili bulundukları hususlarının mutlaka belirtilmesi zorunludur. Bir şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre tayin edilir. Şüphe halinde ortaklığın kollektif ortaklık olduğu kabul edilir ve komanditer ortaklar da sınırsız bir şekilde sorumlu olurlar. Komandit şirketin ticaret unvanında en az bir komandite ortağın ad ve soyadının bulunması zorunludur. Bu şirketlerde idare ve temsil yetkisi komandite ortaklara bırakılmıştır.

Almancası : Kommandiıgesellschaft (KG).
Fransızcası ; société en çommandité.
İngilizcesi ; partnership en commandite.
(Bk; komandite, komanditer).