Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMBİNA NEDİR?


Sovyet Rusya sanayiinde birbirini tamamlayan üretim kümelerinin bütününü ifade eden teknik ve idarî bir teşkilâttır. Belirli bir üretim alanında birbirleri için mal ve hizmetleri üreten işletmeleri ihtiva eden kombinalar, faaliyet konularına göre çeşitli bakanlıklara bağlı bulunmaktadırlar. Bir kombina içindeki işletmelerin aynı mahiyette olması şart değildir. Önemli olan belirli bir malın üretiminde görev almış vertikal bir teşkilâtın mevcut olmasıdır. Buna mukabil aynı mahiyette üretimde bulunan çeşitli işletmeleri bünyesinde toplayan değişik idarî teşkilâta da yer verilmiştir. Kombinalar faaliyet konularının mahiyetine göre birçok idareye (Glavki). bunlar da birçok bakanlığa bağlı bulunmaktadırlar. Glavki'ler belirli bir sanayi kolunda, kredi ihtiyacından, teknisyen yetiştirilmesine ve sosyal hizmetlere kadar kombinaların her türlü faaliyetini kontrol etme yetkisine sahiptirler. Bunların bağlı bulundukları bakanlıkların sayısı da oldukça fazladır. 1950 yılı başlarında 22 olan sanayi bakanlıklarının sayısı zaman zaman artıp azalmaktadır. Meselâ sadece elektrik santralleriyle ilgili bir bakanlık mevcuttur.
Almancası : Kombinat.
Fransızcası : combinat