Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KOMPUTER NEDİR?


İngilizceden dilimize aktarılmış bir kelime olup elektronik cihaz anlamına gelir. Bugünkü literatürde daha çok Elektronik Beyin (Electronic Brain) olarak isimlendirilmektedir. Zira, bir komputer yalnız bir sıralama veya hesaplama yapan bir cihaz değil, her ikisini birden başaran bir makinedir. En büyük buluşlar arasında sayılan komputerler, çağımızın dinamik ortamında çok geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Gerçekten, nasıl bir insan bilgiyi beş duygusu ile topluyor, değerlendiriyor. karar veriyor ve lüzumlu olan bilgileri hafızasında tutuyor ise. komputerlerin de hatırlamak. kıyaslama yapmak, değerlendirmek, karar vermek ve lüzumlu olan bilgiyi depo etmek hasletleri vardır. Ne var ki komputerin bir işlem yapabilmesi için kendisine lüzumlu olan bilgilerin verilmesi şarttır ve bu malûmatı komputer kendisine yardımcı olan çevre elemanları (insan vücudundaki duygular gibi) kanalı ile alır ve istenilen işlemleri çok kısa bir süre içinde hatasız olarak neticelendirebilir. Komputerler, genel olarak Analog ve Digital Computer olarak ikiye ayrılır. Digital Computer, alfabetik karakter veya rakamla bilgiyi alır, onları bir işleme tabi tuttuktan sonra neticeyi verir ki, daha çok ticarî bir gaye ile kullanılır. Analog Computer ise, bilgiyi daha ziyade aletlerle alır, değerlendirir ve neticeyi gene bazı aletleri hareket ettirmek suretiyle verir. Daha çok askerî hizmetlerde kullanılır. Komputer fikri 1822 yılında İngiliz Matematikçisi Charles Babbage tarafından ortaya atılmış ve bu makine için bazı projeler çizmiştir. Ancak zamanındaki teknolojinin imkânsızlıkları sebebiyle bu projelerini tahakkuk ettirememiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında imâl edilmeye başlanan roket ve füzelerin hedeflere tam isabet ettirilmesi için çok nazik olan yörünge hesaplarının bir komputere yaptırılması düşünülmüş ve Amerika Kara Kuvvetleri Ordonat Dairesi, Profesör J. G. Brainerd'in de aracılığı ile bir heyet teşkil ederek bir komputer imaline girişmiştir. Yarım milyon dolar harcanarak üç senelik bir çalışmadan sonra 1946 yılında tamamlanan bu makine 30 ton ağırlığında idi ve 130 m2 lik bir sahayı kaplıyordu. Bugün için iptidaî sayılan bu makine, havada 60 saniye kalan bir merminin yörünge hesabını yetişmiş bir eleman masa tipi hesap makineleriyle 20 saatte yaparken - 30 saniyede yapabiliyordu. Günümüzde elektron lâmbalarının yerini transistörler almıştır. Komputer teknolojisinde mikro modüller kullanılmaktadır. Böylece makinelerinin hacimlerinin küçülmesi, enerji ihtiyacının azalması sağlanmıştır. Diğer yandan, makinelerin dahilî programlamalı oluşu işlemlerin sür'atini çok artırmıştır. Program; makineye verilen talimatların bir dizisidir ve bu dizi makinenin dahili hafızasında bulunur. Komputerde dahilî ve harici olmak üzere iki türlü hafıza vardır. Harici hafıza, disk ve teyp üniteleridir. Malûmat ve hareketler, dahili hafıza kanalı ile bu manyetik teyplere kaydedilir ve depolanır, istenildiğinde okutulur ve basılır. Komputerin çevre elemanları (kart okuyucu, kart delici, baskı ilâh gibi) harici hafızanın teşekkülüne yardımcı unsurlardır. İşte, harici hafızanın diğer çevre ölemanları ile düzenli bir şekilde çalışmalarını dahili hafızaya yerleştirilen talimat dizileri (programlar) temin eder. Komputere bir anlam veren, ona bir güç kazandıran bu talimat dizileri'dir. Bir elektronik makine aritmetik veya lojik bir işlemi yaparken, dahilî hafıza aldığı malûmat ve bilgiyi hafıza pozisyonları arasında çok büyük bir sür'atle hareket ettirir. Bu harekete move denilmektedir. Esasen komputerin her işi bir move'dur. insanlarda olduğu gibi, komputerin kapasitesinden de bahsetmek mümkündür ve bu 16 K, 25 K. ilh.. gibi rumuzlarla ifade edilmektedir. Örneğin. 16 K. komputerin 16 bin karakterli (pozisyonlu) bir dahilî hafızaya sahip olduğu anlamını ifade etmektedir. Genel olarak. 1 pozisyon 1 harf veya rakamla gösterilir ve 1 karaktere (saha uzunluğu) 1 rakam veya harf yerleştirilebilir. Böylece, komputerin kapasitesi hafızanın genişlemesile orantılı olarak artmaktadır.

Almancası : Computer. Elektronen-Rechen- maschinen.
Fransızcası : ordinateur.
İngilizcesi : computer
(Bk; otomasyon)