Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÖTÜMSER AKIM NEDİR?


Klâsiklerin bir koludur.

19. Yüzyılın ilk; yarısında Klâsik Ekol iki kola ayrılmıştır, İngilterede Malthus ve Ricardo tarafından temsil edilen Kötümser Akım, bu kollardan biridir. Diğeri ise, Fransada Say ve Bastiat'nın yaymağa çalışmış oldukları iyimser görüş tür.

Malthus kötümserliğe sürükleyen neden, nüfus artışı ile zirai üretim artışı arasındaki ahenksizliktir. Bu iktisatçıya göre, doğal düzen, aşırı doğumların yol açacağı durumu iki şekilde tashih edebilecekti. Birincisi, insanların kendiliklerinden fazla çocuk yapmamaları idi. Şayet insanlar iradelerini kullanarak nüfusu ziraî üretim imkânlarına uyduramazlarsa ikinci bir ihtimal ortaya çıkacak ve doğa bir zalim hâl çaresi bulacaktı. Kıtlıklar, harpler ve salgınlar, nüfus fazlasını tasfiyeye uğratacaktı.

Ricardo'yu kötümserliğe düşüren neden. Toprak Rantı Kanunu idi. Bu ilim adamına göre nüfus arttıkça, gıda maddeleri talebi kabaracaktı. Oysa ki toprak ekonomisi. Azalan RandımanlarKanununa bağlıydı. Bu yüzden, gıda maddeleri tüketimi büyüdükçe, fiyatları da yükselecekti. Fakat nüfus'un çoğalması, öbür yandan, emek gücü arzını genişleterek ücretler üzerinde bir baskı doğuracaktı. Gıda maddeleri pahalılanırken üçret şartlarının aleyhe işlemesi, işçi sınıfını çekiç ile örs arasına sıkıştıracaktı.

Malthus'ün ve Ricardo'nun kötümserlikleri, onları Liberalizme bağlılıktan ayırmamıştır. Bu iki iktisatçı, dünyadaki sefalet ve eşitsizliklerin gittikçe ağırlaşacağından korkmakla beraber, endişe ettikleri ihtimallerin kaçınılmaz kesin karakter taşıdığını düşünmüşlerdir. Devlet müdahalesinin iktisadî dertleri ve illetleri önleyemiyeceğine inanmışlardır.

Fransızcası : courant pessimiste anglais.

(Bk; Robert Mathus, Malthus'ün Nüfus Teorisi. David Ricardo, Azalan Randımanlar Kanunu. Rant Kanunu, Klâsikler, iyimser Akım, nüfus plânlaması).