Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LEONTIEF-HICKS TEOREMİ NEDİR?


Bir kısmî denge teorisidir.

Bu konu üzerinde yaptıkları çalışmaları Leontief 1936 da ve Hicks 1939 da açıklamışlardır.

Tahlillerde, çok defa, didaktik amaçla modellerin sun'î olarak basitleştirildiğine rastlanabilir. Ricardonun Dış Ticaret Teorisindeki Portekiz ile ingiltere arasındaki şarap ve kumaş mübadelesi, basitleştirmenin ilk klâsik örneklerindendir. Mal çeşitleri ile alıcı ve satıcı sayılarının sun'i olarak sınırlandığı diyagramatik analizlerin realiteye uygunluğu hakkında, bazı tereddütler ileri sürülmüştü. Özel durumları kapsayan kısmî analizlerden genel denge sorunlarına ışık tutacak sonuçlar çıkartılıp çıkartılamayacağı tartışılmıştı.

Leontief-Hicks Teoremi, bu soruyu cevaplandırmıştır.

Leontief-Hicks Teoremi, şöyle özetlenebilir:

1,..... m , birçok malları kapsayan bir seridir. p1..... pm de, bu malların fiyatlarıdır.

Eğer bazı serilerdeki malların nisbî fiyatları değişmeksizin kalıyorsa, tahlillerde bu serilerden herbirini veya değişmeyen mallar grupunu tek bir bileşik madde gibi kabul etmek mümkündür.

( seride l sembolü ile gösterilmiş mallardan herbirinin sabit katsayısı olduğu ve p nin değişken olabileceği farzedildiği takdirde), 1 ..... m serisindeki malların  .....  sembolleri ile gösterilen fiyatları = p şartına uyuyorsa, bileşik itibari malın fiyatını p, i malının miktarını qi ve bileşik itibari malın miktarını da

m i=1 pi qi

 

olarak ifade edebiliriz.

Bu sonuç, Leontief-Hicks Teoremine göre, kısmî tahlillerin geçerliğini ortaya koymaktadır. Eğer 1 sayılı malın fiyatındaki değişikliğe rağmen bütün diğer nisbi fiyatlar eski durumunu muhafaza ediyorsa. Dengesizliğin yalnız 1 sayılı malın piyasasına bağlı bulunduğu kabul edilebilir. 1 sayılı mal hariç, serideki diğer bütün mallar tek bir bileşik madde itibar olunur. Piyasada sadece biri 1 sembolü ile gösterilen ve diğeri onun dışındaki maddelerin bileşimi halinde bulunan iki mal varmış gibi tahlil yapılabilir.

Bu tür tahliller, birçok hallerde pratik fayda sağlamakta ve realiteye yaklaşık sonuçlar vermektedir.

Almancası : Leorıtief - Hicks Theorem.

Fransızcası : théoröme de Leorıtief - Hicks.

İngilizcesi : Leontief - Hicks theorem.

(Bk; Leontief, Hicks, Leontief'in input-output analizi).