Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ BİLANÇO NEDİR?


Mali mevzuat ve bunun koyduğu yaptırımlar gözönünde tutularak tanzim edilen bilançodur. Bu bilançolara vergi bilançosu da denilmektedir.

Mali bilançonun tanziminde, ilgili kanun maddelerine uyulması mecburidir. Zira, vergiye konu ticari kazancın tesbiti ancak uyulması mecburi olan bu hükümlerin yerine getirilmesi ile mümkündür.

Mali bilançonun hazırlanmasında, aktifi teşkil eden bina, demirbaş, mal, esham ve tahvilat gibi bir çok iktisadi değerler Vergi Usul Kanununun koyduğu hükümlere göre değerlendirilirler. Yine karşılık ve amortisman ayrılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tatbiki ve tesbit olunan amortisman nisbetlerine uyulması zorunludur.

Kar ve Zarar hesabının tanziminde de vergi kanunlarının masraf kabul ettiği ve dokümanlara dayanan kısımlar dikkat nazara alınır. Ayrıca, mali bilanço, önceden Maliye Bakanlığından izni alınmış ve vergi kanunu hükümlerine uygun olarak hesaplanmış yatırım indiriminin de kardan düşülmesine imkan verir.

Bu özellikleri dolayısıyle mali bilanço, ticari bilançonun yanında yer almış ve muhasebe literatürüne gitmiştir. Ancak bütün işletmeler muhakkak surette ticari bilanço yanında mali veya vergi bilançosu denen bilançoyu tanzim etmek zorunluluğunda değillerdir. Bilanço dönemindeki ve sonundaki işlemlerin de vergi kanunları hükümlerine aynen uyan işletmeler sadece ticari bilanço tanzim etmekle yetinebilirler. Bu şekilde düzenlenmiş ticari bilanço ile kar ve zarar hesabı aynı zamanda işletmenin vergi karşısındaki durumunu da gösterir.

Almancası : Jahresbilanz.
Fransızcası : bilan fiscal.
İngilizcesi : balance for fiscal year.
(Bk; bilanço).