Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MALİ YARDIMLAR NEDİR?


Devletin karşılıksız olarak yaptığı harcamaların (transfer harcamalarının) özel bir grubunu teşkil ederler. Bu tür harcamaların ana niteliği özel firmalara ödenmeleridir. Başka bir deyişle, mali yardımlar devletin belirli iktisadi amaçlara ulaşmak gayesiyle özel firmalara yaptığı karşılıksız fon aktarmalarıdır. Bu aktarmalara bu nitelikleri dolayısile negatif vergiler (negative taxes) de denmektedir. Mali yardımların iktisadi kararlar üzerindeki etkisi, vergilerin etkisinin hemen hemen tam tersidir.

Mali yardımlar direkt ödeme şeklinde olabileceği gibi, devletin piyasa fiyatından daha ucuza girdi satması, piyasa fiyatından daha pahalı fiyatla mal alması, vergi indirimleri ve vergi iadeleri vs. şeklinde de olabilir. Mali yardımların yapılmasındaki amaç çok çeşitli olabilir.

Milli güvenliğin korunması, az gelişmiş bölgelerin kalkınması, yeni sanayi dallarının desteklenmesi bu amaçlardan sadece bazılarıdır. Burada dikkat edilecek husus şudur: Tamamen sosyal amaçlarla yapılan transferler (düşük gelir gruplarına yapılan yardımlar vs.) iktisadi anlamda mali yardım sayılmaz ve ayrı bir masraf grubu teşkil eder.

Mali yardımların yapıldığı alanlar çok çeşitlidir. Gelişmiş ülkelerde özellikle tarım kesimi, az gelişmiş ülkelerde ise daha çok sanayi kesimi mali yardımlardan yararlanmaktadır.

Almancası : staatliche Subventionen.
Fransızcası : subvention.
İngilizcesi : public subsidy.
(Bk; açık piyasa muameleleri, tavan fiyatları, taban fiyatları, negatif vergiler).