Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLETLERARASI ÇALIŞMA BÜROSU NEDİR?


Milletlerarası Çalışma Organizasyonunun (ILO) haberleşme araştırma, teknik işbirliği ve yayın gibi faaliyetlerini düzenleyen ve yürüten daim sekreterliğidir.

1919 yılında Versay Barış Antlaşması ile kurulan M.Ç.O. kısa bir süre önce elli yılını doldurmuş ve sosyal barış uğrundaki çabalarından ötürü Nobel Barış Ödülünü kazanmıştır.

Bütün dünyayı kapsayan ve devamlı bir barışın ancak sosyal adalet esası üzerine kurulabileceğini statüsünün başlangıç kısmında resmen kabul ve ilan eden M.Ç.O. totaliter rejimlerin ve İkinci Dünya Harbinin yol açtığı krizleri atlatmasını bıİmiş ve 1969 da 120 devletin üye olduğu evrensel bir nitelik kazanmıştır.

M.Ç.O. üçlü bir bünyeye sahip olduğundan işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen organlar aracılığıyla faaliyetini sürdürmektedir. Senede en az bir defa toplanan Milletlerarası Çalışma Konferansı ve senede birkaç defa toplanan İdare Konseyinin aksine teşkilatın üçüncü organı olan Milletlerarası Çalışma Bürosu (BİT) devamlılık arzetmektedir.

Bir genel müdür bir genel müdür yardımcısı merkez ve teknik servislerden meydana gelen M.Ç.B. geniş bir memur kadrosundan yararlanmaktadır. Yüz kadar ulusa mensup iki binden fazla memurun bir kısmı merkezde, diğer bir kısmı da dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmiş bulunmaktadırlar. Özellikle teknik işbirliği programlarının gerçekleştirilmesinde birçok uzman istihdam edilmektedir.

M.Ç.B. İsviçrenin Cenevre şehrinde bulunmaktadır. Teşkilatın dünyanın çeşitli bölgeleri ve ülkeleriyle daha sıkı temas sağlıyabilmesi için birçok faaliyet merkezleri ve bölgesel büroları mevcuttur. 1969 sonu itibariyle çeşitli ülkelerdeki faaliyet merkezlerinin sayısı 27 yi, bölgesel bürolarının sayısı ise 3 ü bulmuştur. Bunlar Güney Amerikada. Afrikada ve Asyada: bulunmaktadır, Yakın ya Orta Doğu ülkelerinin bir kısmını, kapsamak üzere açtığı faaliyet merkezlerinden biri de İstanbuldadır.

M.Ç.B. nin belli başlı görevleri şunlardır :

i) Tavsiyelerde bulunmak ve sözleşmelerin hazırlığını yapmak: M.Ç.O. nin en önemli faaliiyeti ojarak kabul edilen yasama faaliyeti geniş bir hazırlık döneminden geçmekledir, üye ülkelere konuyla ilgili soru formları göndermek, cevapları tasnif etmek, konferanstaki ilk görüşmelerden sonra yeniden üye devletlerin mütalealarını almak M.Ç.B. na düşmektedir.

ii) Teknik işbirliği programlarını yürütmek: Özellikle gelişme halindeki ülkelere hitap eden bu faaliyetin koordine edilmesi M.Ç.B. na düşen bir görevdir. Nitekim M.Ç.B. 1968 yılında 1200den fazla uzmana dünyanın birçok ülkesinde incelemeler yaptırmış veya mesleki eğitim merkezlerinde çalıştırmıştır.

iii) Araştırmalar ve yayınlar yapmak: Çalışma hayatıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapan M.Ç.B. bunları genellikle üç dilden yayımlamaktadır. Ayrıca birçok süreli yayını yıllardan beri başarıyla yürütmektedir. Bunların başında 1920 yılından beri yayımlanmakta olan 100 üncü cildini tamamlamış bulunan Milletlerarası Çalışma Dergisi ile bülten ve istatistikler gelmektedir. Ayrıca M. Ç.B. nun Cenevredeki merkezinde sosyal konularla ilgili en zengin kütüphanelerden biri bulunmaktadır. Bir milyonu aşan kitap sayısı ile bu kütüphane, çalışma sorunlarıyla ilgilenenler için çok önemli bir dokümantasyon merkezi niteliğindedir.

Almancası : Internationales Arbeitsamt.

Fransızcası : Bureau International du Travail.

İngilizcesi : International Labour Office.

(Bk; Milletlerarası Çalışma Sözleşmeleri, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı)