Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİ REASÜRANS NEDİR?


26 Mart 1929 tarihli 15 senelik ilk sözleşmenin 1 inci ve 2 nci maddeleri ve Tekrarlanmış Sigorta Hakkındaki 1160 sayılı kanunun 4 üncü maddesi hükmü gereğince Türkiye İş Bankası 1.000.000. TL sermayeli ve mukavele ile koşulları saptanan ve mükerrer sigorta inhisarını işletmek amacıyla Milli Reasürans namı altında bir şirket kurmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 116 sayılı kanunda yazılı mükerrer sigorta tekelini işletmek hakkı 15 yıl süre ile ve her nevi sigorta işlemlerini kapsamak üzere kurulan bu şirkete verilmiştir.

Yinelenmiş Sigorta Hakkındaki Kanunun esasları:

    a)     Türkiye'de çalışan sigorta şirketlerinin Türkiye'de yapacakları her nevi sigortaların % 50'sini yinelenmiş sigorta inhisarını işleten şirkete devredileceği.

    b) 1173 sayılı Sigorta Şirketlerinin Denetlemesine ait kanuna göre her şirketin kendi üzerinde tutabileceği miktar hakkında hükümetçe düzenlenecek cetvellere göre bu şirketler işlemlerinin mükerrer sigorta monopolüne bağlı tutulacak miktarları %50 den fazla olduğu takdirde bu fazlanın da inhisara tabi tutulup tutulmıyacağı ve tekeline tabi tutulursa bu kısmın ayrıca bir şirkete bırakılıp bırakılmayacağı hususlarında hükümetin sonradan duruma göre karar verebileceği,

    c) Tekrarlanmış sigorta şartları ve tarifelerinin Türkiyede çalışan bütün sigorta şirketlerine seyyanen uygulanacağı gibi saptanmış esaslardır.

Memleketimizde Devletin reasürans işlerine müdahalesinin gerekçeleri amme menfaatinin korunması ile birlikte:

  1. Milli sigortacılığı himaye ve takviye etmek.
  2. Reasürans işlemleri sonucunda dışarıya gidecek dövizin miktarını azaltmak.
  3. Reasürans işlemlerinden hasıl olacak kardan devlete bir gelir sağlamak,
  4. Devlete bağlı bir reasürans müessesesinin sigorta piyasasında oynayacağı müsbet rol sayesinde bir piyasanın kuvvetlenmesine yardım etmektir.

İlk 15 yıllık imtiyaz anlaşması süresi tamamlandıktan sonra bu imtiyaz anlaşması beş defa temdit edilmiştir. Son temdit 31 Aralık 1971 tarihinde 3 yıl süre ile olmuştur. Bu yeni imtiyaz anlaşmasının getirdiği en önemli değişiklik, 1954 yılından beri inhisar dışı kalan hayat branşının bu kere tekrar tekel şümulüne alınmasıdır.

Milli Reasürans kuruluşundan bu yana memleketimizde sigortacılığın ilerlemesinde büyük bir rol oynamış ve Devletin reasürans işlerine müdahale için gösterdiği gerekçedeki amaçları layıki ve hatta fazlası ile yerine getirmiştir.

Milli Reasürans son yıllarda, kendine tevdi edilmiş görevler için de en fazla döviz tasarrufu üzerinde durmuş ve kurulmasına ön ayak olduğu Türk Reasürans Pool'u sayesinde reasürans nedeniyle dışarıya giden döviz miktarından bir hayli tasarrufa ve buna paralel olarak memleketin sigorta portföyünün gelişmesine sebep ölmüştür.

Milli Reasürans'ın bu yoldaki gayretlerini yakınen takip eden Maliye Bakanlığı “Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı karara ilişkin tebliğ ile, 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren yapılacak sigortalar ile ilgili olarak dışarıya transfer edilecek ödemelerin Merkez Bankasınca döviz iznine bağlanabilmesi için her türlü reasürans ve retrosesyon muamelelerinin Türkiye'de plase ve muhafaza edilemediğinin önceden Milli Reasürans'den alınmış bir belge ile tevsiki şartını koymuştur.