Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MONOPOL TÜRLERİ NEDİR?


Başlıcaları şunlardır : Monopol, sürekli veya geçici olabilir. Monopol, mutlak veya nisbi olabilir. Mal arzının tümünü elinde tutan firmanın yahut firmalar grupunun monopolü mutlaktır. Nisbi monopode ise, piyasada faaliyet gösteren fakat fazla bir önem arzetmiyen rakipler mevcuttur. Monopol bir tekel (yahut monopolio unitario) olabilir yahut kollektif karakter taşıyabilir. Tek bir firma yalnız başına monopolcü durumunda ise tekel'dir. Birkaç firma aralarında anlaşarak piyasa hakimiyetini paylaşmışlarsa, bir kollektif monopol bahis konusudur. Kollektif monopole Karleller örnek gösterilebilir. Malın veya hizmetin mahiyeti icabı bir iş kolunda rekabet yoksa, bu bir doğal monopoldür. Nadir ve çoğaltılamayan mallar doğal monopol koşullarına tabidir. Türkiye, afyon ve müştaklarının üretiminde kullanılan beyaz haşhaşın üretiminde doğal nisbi monopolsahibidir. Doğal monopollerin faaliyet konusu geniş kütlelerin hayati ihtiyaçlarını ilgilendirdiği vakit, kamu kontrolü altında tutulur veya devletleştirilmeye gidilir. Monopoller fiili, kanuni veya akdi olabilir. Aynı iş kolunda kurulmuş başka bir girişim olmadığı yahut diğer rakipleri çekilerek piyasada yalnız bıraktıkları vakit, bir firma fiili monopolcü durumunda sayılır. Devletin mevzuattan aldığı yetki ile kendi hesabına kurduğu veya bir firma vasıtasile, işlettiği monopoller, kanunidir. Firmaları, aralarında anlaşarak kartel kurmaları veya tek bir tüzel kişilik haline gelmeleri sonunda beliren monopoller akdi'dir. Devletin gelir sağlamak üzere bir faaliyet konusunu kendi imtiyazı altında bulundurması ve üretim veya ticaretini elinde tutması mali monopoldür. Patent ve know-how'lar teknolojik monopol teşkil ederler. Ve nihayet, psikolojik bir monopolden de bahsedilebilir. Eski ve halk üzerinde olumlu etki uyandırmış bir firmanın malları, fiyatı nisbi olarak yüksek olsa bile müşteriler tarafından tercih edilebilir. Bu durum, adı geçen firmaya psikolojik bir monopol niteliği kazandırır.

Almancası : Formen des Monopols.
Fransızcası : classification des monopoles.
İngilizcesi : classification of monopolies.
(Bk; monopol).