Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RİCARDO'NUN DEĞER TEORİSİ NEDİR?


Emeği esas almaktadır.

Bu teori, şöyle özetlenebilir:

Rantı sıfır olan bir toprak farzedelim. Bu toprağın net hasılası, output input farkıdır.

Inputlar tohumluktan, gübreden, ziraî aletlerden ve işçilikten ibaret olsun..

Tohumluk, gübre ve ziraî aletler işletmenin sermaye si mahiyetindedir. Ancak bu sermaye de, geçmiş dönemlerde harcanmış emeklerin neticesidir.

Yapılan inputların tamamı, geçmiş ve aktüel dönemlere ait emeklerle ilgilidir. Dolayısile, istihsal değeri, harcanmış emeklerin eseri olacaktır.

Ricardo, değeri emeğe bağlarken, bir noktada güçlükle karşılaşmıştır. Bu güçlük, emek yerine makine ikame edildiği vakit, aynı input değerine karşılık daha yüksek hasılât alınması idi.

Büyüme modelinde teknolojinin rolüne yer vermeyen Ricardo, Değer Teorisini şekillendirirken bu durumu nisbi fiyatlara ve ücretlere dair giriştiği bir tahlille çözmeğe çalışmıştır.

Kitabının ilk iki baskısında, emek yerine makine ikamesinin büyümeyi hızlandıracağını ve iyi netice vereceğini ileri sürmüştür.

Üçüncü baskısında ise, fikrini değiştirerek demiştir ki :

«insan emeği yerine makine ikamesinin işçi sınıfı menfaatlerine çok defa büyük zarar verdiğine artık inanmış bulunuyorum. Daha önce bu konuda hataya düşmeme sebep, net hasıla artarken bütün gelirlerin de yükseleceğini sanmam idi. Oysa ki, müşahedeme göre toprak sahiplerinin ve kapitalistleri gelirlerini çektikleri fon büyürken, ücretlere kullanılan torun daralması mümkündür. Hatta memleketin net geliri yükseldiğini ve genel refah şartları iyileştiği halde, emekçinin durumu bozulabilmektedir».

Ricardo'nun Değer Teorisini bağlamağa uğraşırken döner sermaye fonunun sabit sermayeye çevrilmesile ilgili sonuçlara ait izahlara kayması, yankı uyandırmaktan geri kalmamıştır. “Luddite”ler derine bir zümre Ricardo'nun pasajından propaganda alanında faydalanmış ve girişilen tahrikler 1811 ve 1312 de makinelerin tahribile sonuçlanan karışıklıklara zemin hazırlamıştır. Daha sonra, Kari Marx da aynı noktayı alarak ihtilâlci Sosyalizm'in ana fikirlerinden biri olarak işlemiştir.

Almancası : Wertlehre von Ricardo.

Fransızcası : théorie ricardienne de la valeur.

İngilizcesi : Ricardian Theory of Vaiue.

(Bk; Ricardo, Değer Teorileri, Luddite, Ricardo Sosyalistleri).