Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SWAP NEDİR?


Parasız mübadele demektir.

Her iki tarafın da mal yahut hizmet satıcısı durumunda oldukları mübadeleler, bu terimle ifade edilmektedir.

«Swap» kelimesi, ikinci Cihan Savaşında, harp esirlerinin bulundukları kamplarda kullanılmaktaydı. Elindeki malı değiştirmeğe yahut bu mal karşılığında hizmet gördürmeğe, Anglo - Sakson harp esirleri «swap» demekteydiler.

Harpten sonra, «Swap shop» denilen iş yerleri Amerika’da çoğalmıştır. «Swap shop» da, esnaf olan veya olmayan kimseler, ellerindeki malı değiştirmektedirler.

«Swap shop», mal değiştirmek isteyenlerin aradıklarını bulabildikleri bir tür eşya borsası gibi işlemiştir.

Arkaik trampa sistemi ile «swap shop» arasında, iki fark bulunduğu düşünülebilir.

Birincisi, eskiden trampa yapacak insanın sattığı malı arayan ve onun istediğini verecek birini bulabilmek mesele idi. Çok defa zaman kaybı olur veya mübadele yapılamazdı. «Swap shop» ise, bu bakımdan büyük kolaylık sağlamaktadır.

İkincisi, eski trampa sisteminde, profesyonel mübadeleci fiyatı karşı tarafın marjinal fayda ölçüsüne yakın bir noktada tayin edebilmekte ve karşı taraf ağır şekilde istismara uğramakta idi. «Swap shop» da ise, piyasa fiyatları yaklaşık olarak, mübadelelere ölçü teşkil etmektedir.

Bu terim, milletlerarası ödemeler sisteminde farklı bir anlamla kullanılmaktadır.

(Bk; trampa, Stanley Jevons, Swap Örgütü).