Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TAYLORİZM NEDİR?


İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmağı hedef tutmuş bir üretim yöntemidir. Üretim faaliyetinin teknik ve idarî esaslara göre tanzim edilmesi olarak tarif edilen rasyonalizasyon, ilk defa Amerika'lı bir mühendis olan Frederic Winslow Taylor tarafından sanayie tatbik edilmiştir.

Taylor'un koymuş olduğu sistemde, yapılacak herhangi bir işin bütün hareketleri, en ince noktasına kadar tespit edilmiş ve işçinin bir makine gibi çalışması istenmiştir.

Makineleşme hareketinin sonucu olarak ortaya çıkan Taylorizm'in, sanayiin gelişmesinde oynadığı rol büyüktür. Bu sistemle iş verimi artmıştır. Meselâ vagon yükleme işlerinde bir işçiden üç kişilik verim alındığı, günde 350 dökme demir külçesi nakleden bir taşıyıcının bunu 1000 adede çıkardığı görülmüştür.

Taylor sistemi sayesinde müteşebbis kazançları yükselmiş ve işçi ücretlerine zam yapılmıştır.

Kısaca Taylorizmin prensipleri şu şekilde ifade edilebilir: Önce işin en iyi şartlarla sonuçlanabilmek için gerekli bütün hareketler tespit edilir. sonr3 bunlar işçiye anlatılır. Ayrıca üretim faaliyeti esnasında işçinin hareketleri sıkı bir şekilde kontrol edilir.

Taylorizm'in verimi artırmasına karşılık bedenî ve ruhî yorgunluklara sebep elması, işçi sınıfı arasında tepkilere yol açmıştır. Bir makina gibi devamlı aynı şekilde hareket etmek işçiyi yormuştur. Faaliyetin yeknesak olarak devam etmesi bazı işçilerde de ruhi bunalımlara sebep olmuştur. Hızlı tempoda çalışma hayatına ancak genç ve kuvvetli isçiler dayanabilmiştir. Sendikalar, Taylorizme karşı çıkmışlar ve bu sistemin sert kalıplarını yumuşatmayı başarmışlardır.

Almancası : Taylorismus.

Fransızcası : Tavlorisme.

İngilizcesi:  Taylorism.

(Bk; Frederic Winslow Taylor. Rasyonalizasyon. produktivite. Henry Ford).