Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BONO NEDİR?


Geniş manada hükmi veya hukuki bir şahıs tarafından imza edilip ihraç edilen ve belirli vade sonunda belirli bir tutarın ödeneceğini ifade eden borç senedidir. Bono bir kredi vasıtası olup paraya benzer bir likiditeye sahiptir. Ödeme vasıtası olarak tedavül eder. Genel anlamda, tahvili de bononun bir şekli olarak kabul etmek gerekir. Bonoların çeşitli şekilleri vardır. Hazine bonoları, devletin kısa vadeli para ihtiyacını karşılamak üzere hükümetçe çıkarılıp piyasaya arz edilen senetlerdir. Memleketimizde, iktisadi devlet teşekküllerinin tanzim edip Maliye Bakanlığının kefil olduğu ve Merkez Bankası tarafından iskonto edilen borç senedine hazine kefaletini haiz bono denir. Bankalar tevdiat hesaplarını bloke etmek suretiyle nama veya hamiline muayyen vadeli senet tanzim ederek alacaklıya tevdi ederler ki bu senetlere tevdiat bonosu denilir. Memleketimiz ticaret aleminde konuşma sırasında emre yazılı senede bono denilmektedir. Ticaret Kanunumuzda da kıymetli evrak arasında bir kambiyo senedi olan emre yazılı senedin eş anlaması olarak yer almış bulunmaktadır. Almancası : Schuidverschreihung. Fransızcası : bon. İngilizcesi : bond. (Bk; Emre yazılı senet, hazine bonosu, tahvil).