Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE YETKİSİ NEDİR?


Bütçe tasarısının son şeklinin tespit ve kabul edilmesi yetkisidir. Genellikle bütçeyi yürütme organı hazırlar. Bütçe yetkisinin esasını teşkil eden bütçenin tasdiki işlemi ise farklı organlar tarafından yapılabilir. Bu yetki yasama ve yürütme organlarından birine ait olabilir. Bütçe yetkisi konusunda üç sistemden söz edilebilir: Birinci şıkta bütçe yetkisi tamamen yürütme organına aittir. Bu sistemde milletvekilleri bütçe yetkisine sahip değildir. Bugün pek görülmeyen bu sistem Mussolini İtalya'sında ve Hitler Almanya'sında uygulanmıştır. İkinci şıkta yürütme organı sadece ilk teklifleri yapar. Meclis bu teklifleri değiştirmek konusunda tam yetkiye sahiptir, yani bütçe yetkisi tamamen yasama organına aittir. 1961 Anayasasının kabulünden önce bizde bu sistem hakimdi. Üçüncü şık ilk iki sistemi yumuşatmakta ve birleştirmektedir. Bu sistemin örneğini esas olarak İngiltere'de görmekteyiz, İngiltere'de bütçe, yürütme organı tarafından hazırlanır. Meclis ödenek teklifini kaldırabilir veya indirebilir, fakat yeni ödenek teklif edemez ve teklif edilen ödenekleri artıramaz. Almancası : Etatsermachtigung. Fransızcası : pouvoir en matiére budgétaire, Souveraineté en matiére budgétaire. İngilizcesi : budgetary authority. (Bk: bütçenin hazırlanması, bütçenin kanunlaş­ması).