Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİ GELİR NEDİR?


Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin oluşumuna katılan üretim faktörlerinin bu üretime katılmalarına karşılık aldıkları payın toplam parasal değeri milli geliri meydana getirir. Kısaca belli bir ülkede ve belli bir zamanda emek, girişimci, sermaye ve topraktan alınan ücret, kar, faiz ve rantın toplam parasal değeridir. Üretim ya da hizmetten gelen mal akımı ile bunun karşılığındaki parasal akımdan oluşan milli gelir, “üretim, gelir ve harcama” yoluyla hesaplanır. Ekonomideki üretim kollarından üretilen mal ve hizmet toplamının bu üretimler yapabilmek için diğer arakartların üretim değerinin düşülmesiyle elde edilen katma değerlerin toplamı hesaplamasına üretim yoluyla milli gelir hesabı denir... Gelir dağılımı yoluyla hesaplamada ise, üretim faktörlerinin üretimden aldıkları pay dikkate alınarak milli gelir hesaplanır. Bu iki sistemle gayri safi milli hasıla elde edilir. Oysa harcama yoluyla yapılan hesaplamada gayri safi milli harcamalar bulunur. Bu hesaplamada, doğan ve üretim faktörleriyle bireyselleşen gelirin mal ve hizmet itibariyle nihai kullanımı dikkate alınır.