Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OTURMA GREVİ NEDİR?


Topluca işlerini bırakmak suretiyle greve başlıyan işçilerin işyerini terk etmemek suretiyle işyerinde başka işçi çalıştırılmasına veya bu harekete katılmak istemiyenlerin çalışmalarına engel olmalarıdır.

Başka bir deyimle işyerinin grevci işçiler tarafından işgal edilmesi anlamına gelen oturma grevi genellikle birçok ülke mevzuatı tarafından yasaklanmıştır Zira grevci işçiler bir yandan çalışma özgürlüğüne aykırı hareket etmekte, öte yandan da işverenin mülkiyet hakkını sınırlamaktadırlar. Nihayet oturma grevlerinin şiddet hareketlerine dönüşmesi, işyerinde işçilerinin çeşitli tahriplere girişmeleri de mümkündür.

Bununla beraber yabancı literatürde oturma grevlerinin genişlik derecesine göre bu harekete katılan işçilerin sorumlulukları değişmektedir. Meselâ Fransız Temyiz Mahkemesi bu işgalin geçici bir zaman için ve üretim bölümleri dışında cereyan etmesi halinde işçilerin ağır kusurundan söz edilemiyeceğine karar vermiştir. Buna mukabil aynı mahkeme, giriş çıkışın yasaklanarak işyerindeki şantiyede düzenlenen bir açık hava toplantısını çalışma özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesi ile cezalandırmıştır.

Batı ülkelerinde önceleri ideolojik amaçlarla ve işverenin mülkiyet hakkına karşı koymak için yapılan oturma grevleri zamanla azalmıştır. Bu ülkelerde oturma grevleri daha ziyade kamu oyunun ve basının dikkatini çekmek için kısa süreli olarak yapılmaktadır. Bununla beraber maden ocaklarında gerçek anlamında işgal hareketlerine rastlanmaktadır.

Öte yandan oturma grevlerinin siyasi bir amaç uğrunda memleketin ekonomik ve sosyal hayatını felce uğratacak şekilde kullanıldığı da görülmüştür. Fransa’da önemli siyasî gelişmelere yol açan 1936 Halk Cephesi hareketinin fabrika işgalleri yoluyla geliştiği ve başarıya ulaştığı bir gerçektir.

Türk mevzuatında oturma grevleri yasaklanmıştır. Gerçekten 275 sayılı kanunun 24. maddesine göre «bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya, başlaması ile birlikte, işçiler işyerinden ayrılmak-zorundadırlar». İşyerinden ayrılmıyanların veya işçileri bu yolda tahrik ve teşvik edenlerin ağır para cezasına çarptırılacakları da aynı kanunun 60. maddesinde öngörülmüştür.

Almancası : Sıtzstreik.

Fransızcası : greve avec occupatiün d'usine.

İngilizcesi: sit-dörtri Strike. 

(Bk; grev, grev türleri).