Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RESMİ MEVDUAT NEDİR?


Bankalar Kanununa göre mevduat sahipleri bakımından dört gruba ayrılmış olan tevdiat hesaplarının bir grubunu teşkil eder. Ancak, bu dört nevi mevduatın birbirinden tefriki tatbikatta tereddütler açabilecek bir mahiyet arz etmektedir. Diğer taraftan; Avrupa bankacılık literatüründe ve banka kanunlarında (resmî mevduatı) diğer mevduattan ayıran belirli bir klasman mevcut değildir.

Bankalar Kanunumuza göre resmî mevduat;

1)  Genel bütçeli daire ve müesseselere (bunlar; devlet bütçesiyle idare edilen ve Muvazenei Umumiye Kanunlarında gösterilen daire ve müesseselerdir).

2) Katma bütçeli daire ve müesseselere (bunlar; Muhasebei Umumiye Kanununa nazaran sarfiyatı hususi varidat ile temin ve muvazenei umumiye haricinde tedvir olunan bütçelere mâlik daire ve müesseselerdir).

3) Mahallî idarelere (özel idareler, belediyeler,'köy hükmî şahsiyetleri).

4) Kanunla kurulmuş mütedavil sermayeli teşekküllere.

5) Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri, tereke hâkimliklerine (kanunda Cumhuriyet savcılıklarından bahsedilmemişse de bunların tevdiatını da resmî mevduat olarak kabul etmek gerekir).

6) Kanunla kurulmuş sosyal sigorta müesseselerinde (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Avukatlar Yardımlaşma Sandıkları) toplanmış mevduattır.

Resmî mevduatta mahiyeti itibarile devlet hizmetlerinin ifası ile doğrudan doğruya alâkalı olmak vasfı mevcuttur. Diğer taraftan, kanunun tahdidi hükmü; tadat edilen daire, müessese, daire ve teşekküllere ait olmayan mevduatın resmî mevduat olarak kabulüne imkân vermemektedir.

Almancası : Offizielleinlage.

Fransızcası : depöt officiel.

İngilizcesi : olficial deposit.

(Bk: mevduat).