Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROCKEFELLER NEDİR?


ROCKEFELLER (John Davidson), Amerikalı petrolcü, bankacı, sanayici ve demiryolcudur.

1839 1937 yıllarında yaşamıştır.

14 yaşında iken muhasebeci olarak hayatını kazanmıştır. Birkaç yıl sonra, bir komisyoncu firmaya ortak olmuştur.

24 yaşında petrolcülüğe başlamış ve eski or taklarile bir rafineri kurmuştur.

1870 de, Standard Oil Kumpanyasını faaliyete geçirmiştir.

Tröst sistemi, ilk defa Rockefeller'in avukatı T. Dood tarafından düşünülmüş ve uygulanmıştır.

Kurduğu voting trust yahut oylama tröstü diye adlandırılan örgüt, fazla yatırım harcamalarına ihtiyaç göstermeksizin çok sayıda petrol kuyu sunu ve rafineriyi kontrol altına almak imkânını sağlamıştır.

Az masraflı ve tutumlu idare tarzı ile diğer petrol ve rafineri işletmelerini tröst kanadı altında toplayarak ve mukavemet eden rakiplerini ezerek kısa zamanda ham petrol ve rafineri piyasasını kontrol eder duruma geçmiştir.

Demiryolu kumpanyalar ile anlaşarak ve pipelineları elinde tutarak petrol piyasasını monopolüne almıştır.

Sherman Kanunu ve mahkeme kararı, Standard Oil tröstünü kırmıştır. Bunun üzerine kumpanyasını müteaddit şirketlere bölmüştür.

1901 de, United States Steel Company kurulduğu vakit, Rockefeller direktör seçilmiştir.

Rockefeller, Amerika demiryolculuğunun önemli sermaye sahiplerinden biri idi.

Bankacılıkla uğraşmış. Amerikanın J.P. Morgan'dan sonra ikinci büyük bankacısı olmuştur.

Borsa muamelelerinde faaliyet göstermiştir.

1911 de, efsaneleşmiş bir servetle iş hayatından çekilmiştir.

Dinî ve sosyal kuruluşlara çok büyük malî yardımlar yapmıştır. '

Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsüne 500 milyon altın dolar sermaye bağlamıştır.

Genel Eğitim Heyeti adlı bir kültürün gelişmesine yardım edici kurum vücude getirmiştir.

1913 de. Rockefeller Vakiını kurmuştur.

(Bk: tröst, yatay temerküz, dikine temerküz, Rockefeller Vakfı, Modern Vakıflar, Standard Oil, oylama tröstü, Sherman Act, antitröst).