Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERFLİK NEDİR?


Çalışan nüfusu bir derebeyinin etrafında toprağa bağlayan mecburî bir iş rejimidir.

Serfler sosyal mevki ve medenî haklara sahip olma bakımından kölelerle hür köylüler arasında özel bir statüye sahiptiler.

Serflik rejiminin özellikleri şunlardır:

1— Serfler toprağa bağlıydılar. Senyörün izni olmaksızın başka bir işte çalışamazlardı, topraklarını terkedemezlerdi. Serf nereye ve hangi işe giderse gitsin, sahibine olan borçlarını ifa etmek zorundaydı.

2 — Aynı senyöre bağlı olmayan serfler arasındaki evlenme alâkalı senyörlerin aralarında anlaşıp, müsaade etmeleriyle mümkün olabilirdi. Bu serflerin çocuklarının da serf olarak toprak sahibine ait olabilmesi için düşünülmüş bir tedbirdi..

3 — .Serfler. ellerindeki toprağı ve t işletme sermayesini senyörün izni olmaksızın devredemez, satamaz veya vakfedemezdi. Çünkü bunlar senyöre aitti.

4 — Serflerin mirası hür insanların mirası gibi akrabaları arasında bölünemezdi. Ölen serfin malları bütünüyle yetişkin evlâtlarından birine verilirdi. Senyör de sembolik olarak, mirastan küçük bir eşyayı alırdı.

5   — Senyörlerin serflerinden angarya hizmet ve türlü hediyeler istemesi mümkündü. Tatbikatta bu hizmet ve mükellefiyetler örf ve âdetlerle tayin edilmiş ve tamamiyle keyfî olmaktan çıkmıştı.

Serflik rejiminin ortadan kalkması bir taraftan hürriyetçi temayüllerle, diğer taraftan da «serflikten azad etme» olayının arkasındaki iktisadî motiflerle ilgili bulunmaktadır.

Serfler fazla istihsal ettiklerini komşu pazarlarda satmak imkânını elde ettikten sonra, para biriktirmek ve bu para ile hürriyetlerini satın almak imkânına kavuşmuşlardır.

Senyörler ise hergün artan para ihtiyaçlarını karşılamak için. serflerin hürriyetini satmayı vs sonra onlardan kendi toprakları" üstünde kaldıkları sürece vergi almayı tercih etmişlerdir. Hatta bu konuda serflerini zorlayanlara bile rastlanmıştır.

On Birinci ve On ikinci Yüzyıllarda münferiden kazanılan hürriyetler. On üçüncü Yüzyıldan itibaren kalabalık kütleler halinde ve köyce toptan azad etme şeklini almıştır. Bu yüzyılın ortalarından itibaren serflik rejimi hemen hemen ortadan kaybolmuş bulunmaktaydı.

Almancası : Leibeigenschaft. Knechtschaft.

Fransızcası : servage.

İngilizcesi : serldom.