Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SERMAYE KAPİTAL NEDİR?


Eski çağlarda faiz karşılığında ödünç verilmiş para ve malı ifade ederdi.

Irving Fisher, sermaye stokunu fertlerin ve topluluğun yararlanmak olanağına sahip bulundukları iktisadî değerler tutarı olarak tanımlamıştır.

Geriş anlamda sermaye, getir elde etmek üzere işletilebilecek her türlü mal ve paradır.

İddiharı ve gelir getirmeyen malları sermaye sayan ve saymayan iktisatçılar vardır. Saklanan altın'ın veya bir san'at eserinin zamanla banka mevduatından veya tahvil faizinden daha yüksek bir kıymet artışı sağlayabileceği durumlara daima rastlanmıştır, iddihar edilen kıymetlerin icabında işletilebilme imkânı bulunması da, bunlara sermaye potansiyeli niteliğini sağlamaktadır.

Bohm-Bawerk'e göre, hukuki ve teknik olarak sermayeleri karakterlerine göre ikili ayırıma tâbi tutmak yerinde olur. Hukuki sermaye kavramı, mülkiyet hakkından yararlanarak gelir sağlanan menkul ve gayrı menkul her türlü varlığı kapsamaktadır. Teknik sermaye ise, üretim faktörüdür.

Teknik sermaye, sabit ve döner (değişken) olarak ikiye ayrılmaktadır.

Almancası : Kapital

Fransızcası : capital.

İngilizcesi : capital.

(Bk; hukukî serma/e, teknik sermaye, sabit sermaye, döner sermaye, durağan varlıklar, sermaye malları).