Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VASIFLI EMEK NEDİR?


Teknik ve meslekî bakımdan eğitilmiş, bu suretle vasıfsız işçilerinkine kıyasla daha etkin hale getirilmiş olan emeği ifade etmektedir. Kalkınma halindeki ülkelerde kullanılan teknoloji ne olursa olsun vasıflı emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan işgücü içindeki vasıflı emek sahiplerinin artması millî prodüktivitenin yükselmesine yol açmaktadır. Vasıflı emek oranını artırmak ekseriya uzun vadeli yatırımları gerektirmektedir. Halbuki gelişme halindeki ülkelerde eğitime ayrılacak olan kaynaklar oldukça kıttır. Bu yüzden planlı kalkınma içinde bulunan az gelişmiş ülkelerde vasıflı emek sahiplerinin oranını toplam işgücü içinde artırabilmek için uzun süreli programlar yapılmaktadır. Memleketimizde de vasıflı işgücüne karşı gittikçe artan bir talebin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Meselâ ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ifade edildiğine göre «yalnız kamu sektöründe 1966 da imalât sanayiinin çeşitli alt sektörlerinde toplam mühendis açığı yüzde 24, teknisyen açığı yüzde 30, ustabaşı açığı yüzde 24, vasıflı işçi açığı yüzde 17 ye kadar yükselmiştir». Vasıflı emek sahiplerini yeteri kadar yetiştirebilmek için çok yönlü eğitim faaliyetine girişmek gerekmektedir. Bunlardan e n fazla önem taşıyan resmî meslek okulları ile sanayide çıraklık eğitimi, meslekî kurslar ve işbaşında eğitimdir. Vasıflı emek sahiplerini de çeşitli şekillerde tasnif etmek mümkündür. Her ülkede birbirinden nispeten farklı ayırımlara rastlanmaktadır. Memleketimizde bu husus henüz açıklığa kavuşturulmamış ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ye­tişkin işçi, usta, ustabaşı ve teknisyen görevlerinden bahsedilmiştir. Bu görevlerin tarif edilmesi yanında yetki ve sorumluluklarının da belirtilmesinde kesin bir zorunluluk bulunmaktadır.